день анонс 1
Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий портал (Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України)
Міністесртво овіти і науки, молоді та спорту України
Науково-методичний центр аграрної освіти
Науково-методичний центр

ЗАСІДАННЯ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ТА ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ДИСЦИПЛІН

29.04.2016

Значення базової освіти в житті людини важко переоцінити. Вона є обов’язковим підґрунтям для здобуття фахових знань. Сучасній молоді для успішного оволодіння обраною спеціальністю необхідний високий рівень загальноосвітньої підготовки, лідерські якості та відповідність вимогам часу.

Саме з викладачами циклової комісіїзагальноосвітніх та соціально-гуманітарних дисциплін знайомиться вчорашній абітурієнт з перших днів перебування внавчальному закладі. Він потрапляє в зовсім нове для нього середовище, де нові друзі, викладачі, нові вимоги, правила та умови життя. Але творча, глибоко продумана адаптивна педагогічна діяльність викладачів дозволяє першокурсникам швидкопройти нелегкий шлях соціальної та освітньої адаптації. На своїх заняттях педагогидають студентам не тільки знання, а й реалізують виховну та розвиваючу мету.Головою циклової комісії є Саноян Анна Олександріна, викладач української мови, літератури та світової літератури. Циклова комісія загальноосвітніх та соціально-гуманітарних дисциплін нараховує 16 викладачів, які мають значний досвід роботи в навчальному закладі.

Основними напрямками роботи циклової комісії є:

* впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу;

* розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів навчання;

* робота з обдарованими студентами, розвиток їх інтелекту та зацікавленості;

* індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів;

* підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.

Переосмислення традиційних методів і прийомів навчання, використання інноваційних технологій у формуванні професійно-ділових якостей спеціаліста – така основна проблема, над якою працюють викладачі загальноосвітнього циклу.

Усвідомлюючи те, що сучасна молода людина, незалежно від обраної нею професії, об’єктивно змушена бути інформованою, критично і творчо мислячою, мобільною, мотивованою до самонавчання і саморозвитку – викладачі спрямовують педагогічну діяльність на розвиток конкретних цінностей та життєво необхідних знань і умінь студентів, а це – грамотне усне та письмове мовлення, літературна обізнаність, ерудиція, науковий світогляд, володіння інформаційними технологіями, загальнолюдська культура.

Впроваджуючи комплексний підхід до формування змісту та організації навчального процесу, викладачі працюють над підвищенням своєї педагогічної майстерності шляхом вивчення кращого педагогічного досвіду. Усі викладачі пройшли курси підвищення кваліфікації з основних дисциплін, що викладають.

Для опанування сучасними технологіями освіти викладачі комісії значну увагу приділяють власному вдосконаленню, формуванню насамперед у собі нових компетенцій педагогічної майстерності, тому систематично працюють з фаховою та педагогічною літературою, обмінюються досвідом під час засідань циклової комісії.

На засіданнях циклової комісії, зокрема, розглядаються такі питання:

*   застосування сучасних освітніх технологій  при проведенні лекційних та практичних занять;

*   особливості проблемного навчання;

*   застосування міждисциплінарних зв’язків на заняттях;

*   контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів;

*   тестування як основний елемент моніторингу якості навчально-виховного процесу;

*   організація науково-дослідницької роботи студентів;

*   підвищення професійної компетентності педагога в умовах безперервної освіти та інші.

Ці матеріали знаходять відображення у створенні викладачами методичних розробок з власного досвіду, робочих зошитів, індивідуальних посібників з дисциплін, які мають для проведення занять велике значення.

Тож, з першочергових завдань перед цикловою комісією соціально-гуманітарних тазагальноосвітніх дисциплін постає наступне: створити оптимальні умови для реалізації потенційних можливостей студентів, їх продуктивної діяльності йпозитивного самовиявлення, зосередити увагу на виробленні практичних навичок і вмінь, забезпечити індивідуальну підтримку кожному студенту в процесі навчання.

Будучи педагогами не лише за професією, але й за покликанням, викладачі циклової комісії велику увагу приділяють і виховному процесу, пам’ятаючи, що їх завдання не тільки готувати висококваліфікованих спеціалістів, але й формувати свідомих громадян держави, з власними поглядами  і переконаннями, вміти правильно оцінювати сучасну дійсність і обстоювати та захищати свої ідеали. Дев’ятьвикладачів циклової комісії беруть участь в організації виховної роботи в технікумі як куратори студентських груп, проповідуючи патріотизм, гуманізм, працелюбністьтаінші загальнолюдські цінності, тим самим визначаючи спосіб існування своїх студентів.

Досвід роботи комісії переконує, що впровадження таких інтерактивних методів колективної діяльності, як "мікрофон", робота в групах та парах, метод "Прес", дискусія, рольові ігри, "мозковий штурм", "карусель", "акваріум" дає ефективний результат.Викладачі фізичного виховання дбають про здоров’я студентів, активно залучаючи їх до спортивної діяльності через різноманітні змагання.

Усіх викладачів нашого навчального закладу об’єднує бажання і вміння працювати, аналізувати результати власної діяльності, своїми індивідуальними якостями впливати на становлення студентів, як творчо мислячих, високоморальних, соціально адаптованих особистостей, які будуть рухати вперед розвиток нашої держави!

 

 

 

 

 

<< Назад до списку